Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme

Bu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni, ün alan mahallesi libadiye cad.No:82 Emaar Residence  E blok kat29/291  Üsküdar/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ALSELTAŞ TEKNOLOJİ SANAYİİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (ALSELTAŞ) tarafından işletilen ve yönetilen Site’ye üye olan Üyelere; bunlar dışında Ziyaretçiler’e, Site aracılığıyla sunulan Hizmetler kapsamında herhangi bir şekilde Üyeler, Ziyaretçiler ve Alıcılardan elde edilen ve/veya edilecek verilerin kullanımına ilişkin hüküm ve koşullar ile verilerin işlenme şekilleri hakkında Üye, Ziyaretçi ve Alıcıları aydınlatmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.
Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri:
Kişisel verileriniz, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, alseltas.com üzerinde yer alan formlar aracılığı ile ilettiğiniz taleplerinize geri dönüş sağlanabilmesi ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla işlenmektedir.
6698 Sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;
Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır.
Kişisel verilerinizin aktarılması;
6698 Sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ALSELTAŞ ve Şirket yetkilileri, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılabilecektir.
Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri;
Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak; haklarınıza ilişkin taleplerinizi ve yapmak istediğiniz başvurularınızı, info@alseltas.com e-posta adresine iletebilirsiniz.